Algemene voorwaarden

1. Toepassing

Deze overeenkomst is van toepassing op de verkoop van diensten van Art of Work. Voor zover strijdig met de schriftelijke inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever hebben deze voorwaarden voorrang, behoudens in geval en in zoverre de inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever door ons schriftelijk zijn geaccepteerd in 'De algemene voorwaarden die vermeld staan op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar aan ons'.

2. Prijzen

Al onze prijzen zijn netto, exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald. Ze zijn gebaseerd op de bij de offerte verstrekte specificaties. De overeenkomst komt tot stand na onze bevestiging of bij het begin van uitvoering.

3. Software | JobPi | Online loopbaanoriëntatie

De software blijft uitsluitend eigendom van Art of Work en wordt aangeboden als SAAS-oplossing (Software as a service). De koper krijgt na volledige betaling het gebruiksrecht van de aangekochte software. Elk ander gebruik voor zichzelf of voor derden is ten strengste verboden. Voor elk ongeoorloofd gebruik is hij aansprakelijk.

Geen enkel onderdeel, inhoud of broncode mag gekopieerd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, magnetische dragers of welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Art of Work.

Art of Work wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade die veroorzaakt werd door gebruik van hun diensten of producten.

Online loopbaanoriëntatie

Net zoals bij de loopbaancoaching, worden de vragenlijsten en oefeningen gratis ter beschikking gesteld. U betaalt in dit geval enkel voor de digitale tool die u de mogelijkheid biedt om de resultaten van de oefeningen onderling te matchen.

4. Klachten

Alle eventuele klachten dienen, op straffe van verval, binnen de 3 maanden volgend op de facturatiedatum, te worden geformuleerd per aangetekende brief.

5. Aansprakelijkheid

Art of Work kan in geen geval aansprakelijk zijn voor:

(1) verlies van winst, zelfs indien deze het onmiddellijk gevolg is van het voorval dat aan de basis ligt van de schade

(2) onrechtstreekse schade, zelfs indien deze kon worden voorzien of indien Art of Work vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid van deze schade

(3) verlies van of schade aan gegevens

(4) verlies van zakelijke activiteiten, inkomen, cliënteel (met inbegrip van schade aan de goede naam of het imago) of van verwachte winsten of besparingen

(5) de inhoudelijke data en resultaten van onze software die volledig afhankelijk zijn van de input van de gebruiker

6. Toepasselijk recht - geschillen

Alle eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van ons arrondissement.

7. Aanvaarden, wijzigen of aanvullen van deze voorwaarden

Deze voorwaarden worden geacht bij de opdrachtgever bekend te zijn en tussen Art of Work en de opdrachtgever te zijn overeengekomen, zodra de opdrachtgever enig geschrift van ons heeft ontvangen, waarop deze voorwaarden zijn afgedrukt of waaraan deze voorwaarden zijn toegevoegd.

8. Privacy

GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een verzameling van regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen.

Het maakt voor GDPR niet uit waar deze data zijn opgeslagen; zodra het gaat over gegevens van Europese burgers moet de organisatie die de gegevens opslaat in orde zijn met GDPR.

De GDPR-wetgeving is een aanvulling op de reeds bestaande wet op de privacy en gaat in voege op 25 mei 2018.

Vanaf die dag moet elke organisatie die persoonlijke gegevens van EU burgers opslaat en verwerkt in staat zijn om aan te tonen welke persoonlijke gegevens er worden opgeslagen, hoe deze worden verwerkt en welke maatregelen er werden genomen om deze gegevens te beschermen.

De gegevens waarover we het hier hebben zijn zowel persoonlijke gegevens van klanten als van uw eigen werknemers.

Bijkomende informatie kan u vinden op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

BASISPRINCIPES

- Bescherming van gegevens van EU burgers: Voor Art of Work gaat het over gegevens van particuliere klanten (bv. naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoon, e-mail,...)

- Maatregelen treffen tegen gegevensverlies (backup, inbraakbeveiliging,...)

- Procedures opstellen voor het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens

- Toestemming vragen om persoonlijke gegevens te mogen opslaan en gebruiken

- Elke persoon heeft het recht om 'vergeten' te worden

- Art of Work is verantwoordelijk voor het nemen van betere beschermingsmaatregelen

- Elk mogelijk gegevenslek moet binnen de 72 uren worden gemeld

BETROKKEN PARTIJEN BIJ Art of Work

- EU burger

- persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt (= klant van Art of Work)

- Verantwoordelijke / partij die de gegevens opslaat (= Art of Work en onderaannemers)

- Verwerker / partij die data verwerkt en gebruikt (= Art of Work en onderaannemers)

- Subverwerker / 3e partij aan wie Art of Work gegevens doorgeeft (VDAB, QFor)

BEWAARTERMIJN

Art of Work bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

In het kader van de loopbaanbegeleiding gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid zijn wij verplicht om van al onze klanten een dossier bewaren tot 10 jaar na laatste contact.

Persoonsgegevens die wij hebben bekomen in het kader van andere opdrachten worden bijgehouden tot maximaal 5 jaar na laatste contact.

RECHTEN VAN DE EU BURGER

Een persoon heeft steeds het recht om te weten welke gegevens er worden opgeslagen en waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Deze informatie wordt op een transparante (duidelijke), snelle (binnen de 30 dagen) en kosteloze manier ter beschikking gesteld van de klant.

Art of Work zal zich altijd eerst vergewissen van de identiteit van de aanvrager vooraleer wij uw gegevens aan deze persoon doorgeven.

Naast het recht op informatie heeft de EU burger ook nog volgende rechten:

- Het recht om vergeten te worden, dit wil zeggen dat op elk moment alle persoonlijke gegevens van een persoon moet kunnen worden gewist, tenzij u wettelijk verplicht ben om deze bij te houden.

- Het recht op verbetering, bijvoorbeeld aanpassen van adres, e-mail, telefoonnummer,...

- Het recht op beperkte verwerking, dit wil zeggen dat de persoon op elk moment kan beslissen welke gegevens nog mogen worden gebruikt, en voor welke doeleinden.

- Het recht op overdracht, burgers kunnen hun gegevens overdragen van de ene dienstverlener naar de andere.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- Onze medewerkers en onderaannemers worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

- Alle personen die namens Art of Work van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.


Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring - of in algemenere zin - vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Art of Work - Emilie Gueluy

info@artofwork.be

9. Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics zal hiervoor functionele cookies wegschrijven die nodig zijn voor een correcte werking. De gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. De gegevens worden anoniem verwerkt en worden niet gedeeld met Google.

Art of Work maakt geen gebruik van eigen cookies

10. Klachtenprocedure loopbaanbegeleiding met loopbaancheques

We vinden het heel belangrijk om op de hoogte te zijn van uw bedenkingen aangaande onze dienstverlening.

Bij Art of Work, wordt er voor de klachtenbehandeling een cascadesysteem toegepast.

Je kan in eerste instantie bij jouw coach terecht voor bemerkingen. Indien je niet tevreden bent met de door ons aangereikte antwoorden of oplossingen kan je steeds terecht bij VDAB of de Vlaamse Ombudsdienst.

INTERNE KLACHTENPROCEDURE

Klachten kunnen mondeling gemeld worden of per mail naar info@artofwork.be

Mondelinge en schriftelijke klachten kunnen betrekking hebben op:

Het niet naleven van de vermelde deontologische code voor loopbaandienstverlening.

Een concrete, al dan niet verrichte handeling van de loopbaanbegeleider.

De werking van de organisatie voor loopbaanbegeleiding.

EXTERNE KLACHTENPROCEDURE

Klachten kunnen mondeling gemeld worden bij VDAB op het volgend telefoonnummer: 0800 30 700 of schriftelijk via hun online klachtenformulier.

Ben je niet tevreden over de wijze waarop je behandeld werd? Dan kan je eveneens schriftelijk klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsman; Leuvenseweg 86, 1000 Brussel; telefoon: 1700; fax: 02 552 48 00; e-mail: info@vlaamseombudsdienst.be.

11. Maatschappelijke zetel

Art of Work

9600 - Ronse

BE0683.455.961